Ravi Satti đã gia nhập CorporateConnections® vào tháng 9 năm 2020. Ravi làm việc với Ban Điều hành trong việc thiết kế và tổ chức sự kiện chẳng hạn như Hội nghị toàn cầu, Chuỗi CC Talks, và những trải nghiệm thành viên khác. Trước khi gia nhập CorporateConnections®, ông đã tham gia tổ chức nhiều loại sự kiện khác nhau từ Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung đến Lễ hội Âm nhạc cho đến những sự kiện của doanh nghiệp. Ông đã nhận bằng Thạc sĩ Quản lý sự kiện & Quan hệ công chúng và bằng Cao đẳng Truyền thông & Digital Marketing.